Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Äldreboenden

Äldreboenden

Överkalix kommun har två äldreboenden, Brännagården och Tallviksgården. På Tallviksgården finns även fyra korttids-/avlastningsplatser. 

Hur får jag plats i särskilt boende?

Om det inte längre fungerar att bo kvar i hemmet med hjälp av hemtjänstinsatser kan det vara ett alternativ att ansöka om plats i särskilt boende. För att få möjlighet att få plats i ett särskilt boende behöver man göra en ansökan/anmälan. Det gör du till kommunens biståndshandläggare.

En anmälan kan göras av någon anhörig eller vän i samråd med personen som behöver hjälp. En ansökan kan göras av den personen ansökan gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt.

En biståndshandläggare får inte börja utreda ditt behov av hjälp utan att en ansökan kommit in. Du har full rätt att tacka nej till hjälp.

Brännagården

Brännagården är ett särskilt boende med 77 lägenheter av varierande storlek, som vänder sig till åldringar med ett ”medeltungt” vårdbehov, men som av olika skäl inte klarar ett eget boende. Där finns två avdelningar som fungerar som gruppboende för dementa. Sjuksköterska finns i princip att tillgå dygnet runt.

På Brännagården finns en rad kringresurser som underlättar och förhöjer värdet i boendet. Exempel på detta är restaurang, samlingssal, läsrum, varmvattenbassäng, terapilokal, styrketräningslokal, fotvård med mera.

Välkommen till Brännagården.pdf 

Tallviksgården

Tallviksgården har för närvarande 36 vårdplatser, av dessa platser är 32 avsedda för personer med tung vårdtyngd och 4 för korttids-/ avlastningsplatser. 

I fastigheten finns även hemsjukvård, landstingets hälsocentral samt folktandvården.

Välkommen till Tallviksgården.pdf 

Sinnenas trädgård

Utanför Tallviksgården finns Sinnenas trädgård. Idén till trädgården kom från Tallviksgårdens personal, som ville skapa en miljö som är tillgänglig och ger ökad livsglädje för de som bor på äldreboendet.

Parken har vuxit fram genom samverkan mellan Överkalix kommun (via stimulansmedel från regeringen), Norrbottens Läns Landsting och Studieförbundet Vuxenskolan.

Växterna är utvalda med tanke på de boende. Det ska vara sådana växter de känner igen, växter som doftar och berikar många sinnen.

Trädgårdens utformning är gjord så att det ska vara lätt att ta sig fram, oavsett om du kan gå på dina egna ben eller sitter i rullstol. Det går även att rulla ut en säng för den som är sängbunden.

Växelvård/avlastning

Vad innebär växelvård/avlastning?

Växelvård/avlastning är en tillfällig vistelse på kommunens korttidsplats där den enskilde får personlig omvårdnad, aktivering och stimulans under en kortare period då anhöriga som i vanliga fall hjälper till med daglig omsorg behöver vila, åker på semester, sjukhus eller dylikt. Växelvård kan även vara något som är återkommande med jämna mellanrum för att därigenom underlätta för anhöriga att orka hjälpa till i längden.

Vem kan få beviljat växelvård/avlastning?

  • Personer som bor i det egna hemmet och har hjälp av anhöriga för att klara sin vardag. 
  • Personer som har ett omfattande hjälpbehov, dvs. behöver hjälp dag, kväll, helg och oftast även natt. 
  • Då insatser som kan tillgodoses genom hemtjänst i hemmet inte räcker till för att tillgodose hjälpbehoven. 

Korttidsplats

Vad innebär korttidsplats?

Korttidsplats är ett tillfälligt boende där den enskilde får personlig omvårdnad, aktivering och stimulans under en kortare period då det inte fungerar att vistas i det egna hemmet.

Syftet med korttidsplatsen

Syftet med korttidsplatsen kan vara:

  • Tid att utreda om den enskilde kan återgå till det egna hemmet efter en sjukhusvistelse eller om plats i särskilt boende kan bli aktuellt. 
  • Att tillgodose service-, tillsyns- och omvårdnadsbehov under väntan på plats i särskilt boende. 
  • Att ge möjlighet att återhämta sig och rehabiliteras efter sjukdom eller skada.

Vem kan få beviljat korttidsplats?

  • Personer som har ett omfattande hjälpbehov, dvs. behöver hjälp dag, kväll, helg och oftast även natt. 
  • Då insatser som kan tillgodoses genom hemtjänstinsatser i hemmet inte räcker till för att tillgodose hjälpbehoven.