Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Korttidsplats

Korttidsplats

Korttidsplats är ett tillfälligt boende där den enskilde får personlig omvårdnad, aktivering och stimulans under en kortare period då det inte fungerar att vistas i det egna hemmet.

Syftet med korttidsplatsen

Syftet med korttidsplatsen kan vara:

  • Tid att utreda om den enskilde kan återgå till det egna hemmet efter en sjukhusvistelse eller om plats i särskilt boende kan bli aktuellt. 
  • Att tillgodose service-, tillsyns- och omvårdnadsbehov under väntan på plats i särskilt boende. 
  • Att ge möjlighet att återhämta sig och rehabiliteras efter sjukdom eller skada.

Vem kan få beviljat korttidsplats?

  • Personer som har ett omfattande hjälpbehov, dvs. behöver hjälp dag, kväll, helg och oftast även natt. 
  • Då insatser som kan tillgodoses genom hemtjänstinsatser i hemmet inte räcker till för att tillgodose hjälpbehoven.

Växelvård/avlastning

Växelvård/avlastning är en tillfällig vistelse på kommunens korttidsplats där den enskilde får personlig omvårdnad, aktivering och stimulans under en kortare period då anhöriga som i vanliga fall hjälper till med daglig omsorg behöver vila, åker på semester, sjukhus eller dylikt. Växelvård kan även vara något som är återkommande med jämna mellanrum för att därigenom underlätta för anhöriga att orka hjälpa till i längden.

Vem kan få beviljat växelvård/avlastning?

  • Personer som bor i det egna hemmet och har hjälp av anhöriga för att klara sin vardag. 
  • Personer som har ett omfattande hjälpbehov, dvs. behöver hjälp dag, kväll, helg och oftast även natt. 
  • Då insatser som kan tillgodoses genom hemtjänst i hemmet inte räcker till för att tillgodose hjälpbehoven. 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter. Arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01