Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Ansöka om hjälp, stöd eller särskilt boende

Ansöka om hjälp, stöd eller särskilt boende

Bistånd till äldre kan bestå av till exempel avlösarservice i hemmet, korttidsplats, hemtjänst och trygghetslarm. 

 Ansökan/anmälan/överklagan

Hur ansöker jag?

För att få hjälp och stöd (bistånd) måste det först komma in en anmälan/ansökan till kommunens biståndshandläggare.

En ansökan kan göras av den personen ansökan gäller, legal ställföreträdare eller annan person med fullmakt.  

Anmälan

En anmälan kan göras av någon anhörig eller vän i samråd med personen som behöver hjälp.

Anonym anmälan

Anmälan från enskild person kan göras anonymt och behandlas på samma sätt som övriga anmälningar.
 
Om den som lämnar anmälan uppger sitt namn är han/hon dock inte längre anonym, och socialtjänsten kan då inte hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Det kan då prövas om sekretesskyddet enligt ovan är aktuellt, men någon garanti för anonymitet kan inte ges, eftersom frågan ytterst avgörs i domstol.

Utredning

När ansökan inkommer om bistånd ska biståndshandläggaren börja utreda din situation och dina behov. Syftet med utredningen är att samla in information om hjälpbehovet som gör det möjligt att fatta beslut utifrån din ansökan.

Biståndshandläggare gör oftast ett hembesök hemma hos dig för att ni tillsammans ska komma fram till en bra lösning just för dig. Det går bra att du har med dig någon närstående eller vän på detta hembesök.

Ibland kan det bli nödvändigt för biståndshandläggaren att få in intyg från t ex. sjukvården, arbetsterapeut som styrker att behov finns.

Under utredningen ska ansökan också prövas mot de krav som specificeras i Socialtjänstlagen:

  • Kan den enskilde själv tillgodose sina behov?
  • Kan den enskilde få sina behov tillgodosedda på annan sätt?

Om svaret på dessa två frågor besvaras nekandes kan den enskilde vara berättigad till bistånd.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan kan du som regel överklaga. Om du behöver hjälp med att överklaga, kontakta biståndshandläggaren i kommunen. 

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav.
Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.
Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter. Arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01