Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Vision & strategi

Vision & strategi

Överkalix kommun har idag en uttalad ambition att öka invånarantalet och att förbättra det lokala företagsklimatet. Inriktningen för utvecklingsarbetet är att arbetet ska vara hållbart, smart och inkluderande. För att kommunen ska lyckas måste kommuninvånarna se Överkalix som en attraktiv kommun, nya invånare se fördelarna med Överkalix samt näringslivet öka intäkterna från marknader utanför Överkalix. 

Under sista kvartalet 2011 arbetade en arbetsgrupp med att få fram ett strategiskt koncept för Överkalix utveckling och tillväxt. I arbetsgruppen ingick politiker, företagare och ungdomar.

Gruppen arbetade bland annat med att ta fram vad som är unikt i för just Överkalix, vilka utmaningar vi står inför och vad som är specifikt med vår historia och vårt ursprung.

Näringslivskontoret har sedan dess jobbat tillsammans med företag, föreningar, medborgare och andra intressenter i olika projekt samt aktiviteter för att ta fram ett underlag till näringslivsstrategi samt varumärkesplattform. 

Näringslivsstrategin tar sin utgångspunkt från:

  • Överkalix kommuns översiktsplan
  • Kartläggningar och behovsanalyser
  • Omvärldsbevakning
  • Visionsarbete 2011
  • Tidigare genomförda projekt och förstudier i kommunen 

I Överkalix kommuns näringslivsstrategi 2014-2020 finns visionen nedtecknad.

Näringslivsstrategi

Syftet med näringslivsstrategin som antogs av kommunfullmäktige den 23 juni 2014, är att den ska utgöra underlag för kommunens framtida näringslivsutvecklingsarbete.

Övergripande mål

Överkalix kommun arbetar för att utveckla kommunen till en attraktiv etablerings- och boendeort.

Viktiga utvecklingsfrågor är:

  • Samverka och samarbeta med andra kommuner
  • Arbeta för att utveckla det näringsliv som finns i kommunen
  • Söka företagsetableringar utifrån
  • Arbeta för en hållbar utveckling

Näringslivet ska uppleva kommunen som en tillmötesgående och möjliggörande kraft för utveckling i samverkan, samt som en attraktiv plats att verka i. Näringslivet ska också uppleva att kommunen aktivt medverkar till att det finns kompetent arbetskraft som upplever det attraktivt att bo och verka i Överkalix kommun.

Test - MIRROR-web01