Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Försäljning av industrihusfastighet

Försäljning av industrihusfastighet

Överkalix kommun erbjuder industrihusfastigheten Tallvik 5:26 till försäljning. Fastighetens adress är Industrivägen 2, 956 32 Överkalix.

Fastighetens lokaler är fullt uthyrda, förutom ca 80 m2, där kommunen för närvarande har egen verksamhet. 

De löpande avtalen har varierande avtalslängd.
Fastigheten med byggnad ligger bra till med logistikläge nära E10/ väg 98.
Alla lokaler är varmbonade i varierande grad.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Industri/Verkstad, Lager/Logistik. Storlek: ca 1 825 m²
Säljaren förbehåller sig rätten att avbryta försäljningen om prisläget blir för lågt.

Beskrivning

Fastigheten är belägen med utmärkt läge för logistik, lager och småindustriverksamhet.

På fastigheten finns industrihusbyggnaden som uppfördes 1963, och är om- och tillbyggd ett antal gånger genom åren.

År 2009 utfördes en större ombyggnad för logistikverksamhet. Byggnaden försågs då med 5 st väderskyddade lastbilsanslutningar. Ca 530 m2 är isolerade för att fungera som kylrum. Lokalen kan utan vidare användas för andra ändamål än som kylrum. I den lokalen har golvets ytskikt visat tendens till ytsprickor. Det har antagits att sprickorna uppkommit vid större punktlaster i samband med truckkörning.

Lokalerna har genom åren innehållit bilverkstad, bilbesiktning, bilförsäljning, verkstäder, matservering, tapetserarverkstad, lagring av material och kontor. Under sommaren/ hösten 2017 förses lokalerna med ny TFX-ventilation.

El-abonnemangen är uppdelade så att varje hyresgäst ska kunna ha eget abonnemang.
Elektrisk kraft för fastighetens drift förbrukas i huvudsak för utvändig belysning, motorvärmare och drift av del av ventilationsanläggningarna.
Fastigheten hyr ut motorvärmarplatser till hyresgästerna.

Lokalernas arrondering framgår av bifogade ritningar.
Ritningarna är inte med säkerhet helt överensstämmande med verkligheten.

Tomten är asfalterad med parkeringsplatser och medger rundkörning med långa fordon.
Ingen garanti lämnas avseende bifogade ritningar och denna PMs fullständiga riktighet. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

Försäljningsprocessen

Intresserade köpare inbjuds härmed, på basis av denna PM, att lämna indikativa, ej bindande, bud på fastigheten. Därefter kommer säljaren inbjuda intressanta budgivare till förhandling. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av köpeskillingen betalas i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägarna kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel.

Intressent skall tillsammans med indikativt bud även lämna en kortfattad beskrivning av den egna verksamheten samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur.

Möjlig tillträdesdag skall anges.

Indikativa anbud på fastigheten ska lämnas senast den 15 september 2017 i tillslutet omslag som märks ”ANBUD TALLVIK 5:26”, till:

Överkalix kommun
956 81 ÖVERKALIX

Kommunen kommer ta ställning till anbuden senast i oktober 2017.

Anbudsgivare kommer, om inte andra hinder uppstår, meddelas om kommunens beslut senast före utgången av oktober månad 2017.
Köpeavtal tecknas snarast efter att överenskommelse gjorts och alla erforderliga kommunala beslut fattas.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse med fastighetsingenjör Per Larsson, telefon 0926 – 740 32.
Visning är möjlig fram till den 10 september 2017.  

Byggnader

Byggår
1963

Grund
Bärande betonggolv på plintar/balkar
Betonggolv på mark

Bärande stomme
Betongpelare
Betongbalkar

Fasad
Trä och lättbetong

Yttertak
Klistrat takpapp på lättbetongelement

Ventilation
Mekanisk till- och frånluft

Vatten/avlopp
Kommunalt VA

Driftskostnader 2016 – helår

Fjärrvärme 192 000 kWh
Elektrisk kraft 24 000 kWh
Försäkringar 12 500 kr

Intäkter 2016 – helår

Hyror 1 050 348 kr 

Ytor

Tomtarea 8 703 m2
Byggnadsarea ca 1 825 m²

Ekonomi

Hyresintäkt 2017
1 458 000 kr/år

Driftkostnad 2016
162 000 kr/år

Bilagor

1. Registerutdrag Metria
2. Plan o fasadritningar