Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Tillstånd och taxor

Tillstånd och taxor

För den tillsyn som sker på plats ute i verksamheterna och för tillstånd har kommunen rätt att ta ut avgift.

Taxor

Avgiften kostnadsberäknas utifrån den faktiska tidsåtgång som krävs för genomförande av tillsynsbesök med en fastställd grundavgift. Grundavgiftens storlek beror på tillsynens omfattning. Om platsbesöket tar längre tid än vad grundtaxan anger läggs ytterligare timtid på.

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll baseras på en taxa som kommunfullmäktige beslutat.

Tillstånd

För tillstånd till hantering avbrandfarlig vara och explosiva varor tas en avgift ut. Hur stor denna blir beror bland annat på omfattningen av hanteringen. I avgiften ingår också avsyning av anläggningen. Avgiften debiteras i samband med att tillståndsbeviset utfärdas.