Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet

Överkalix kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i.

För att få ett tryggare Överkalix arbetar vi med att minska riskerna och minska förstörelsen. Samtidigt ska vi ha en god förmåga att hantera kriser och allvarliga händelser när de ändå inträffar.

Det innebär att vi hela tiden arbetar med att förbättra oss i att förebygga brott, olyckor och risker genom till exempel information, rådgivning, utbildning och övningar.

Samarbetspartnerna är kommunen, landstinget, polisen och andra myndigheter, organisationer och föreningar.

Kommunen arbetar framför allt med säkerhetsarbete och trygghetsskapande arbete inom fyra områden:

Brottsförebyggande

Förebyggande arbete mot droger, ungdomsbrottslighet, skadegörelse, våldsbrott och organiserad brottslighet. Det brottsförebyggande arbetet sker i nära samarbete med polisen.

Krisberedskap

Förebyggande arbete för att minska sårbarheten vid krishändelser i samhället. Hantering av kriser i form av krisledning, information och krisstöd vid inträffade händelser.  

Räddningstjänst

Förebyggande arbete inom brand och operativa insatser med räddningsstyrkor.

Olycksförebyggande

Förebyggande arbete inom bl.a områdena trafik, vatten och planering av bebyggelse.