Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Så kan du påverka

Så kan du påverka

Har du synpunkter eller förslag på hur Överkalix kommuns verksamheter kan utvecklas? Då har du möjlighet att lämna dem här.

Så hanterar vi dina synpunkter

Alla synpunkter dokumenteras, registreras och hanteras av den förvaltning som berörs av din synpunkt. Vi undersöker alla synpunkter och ger dig, som så önskar, svar på vad vi gör med anledning av den.

Kommunens verksamheter/ service

Har du synpunkter eller förslag på hur Överkalix kommuns verksamhet eller service kan utvecklas?

Inom politiken fattas beslut om en mängd frågor som påverkar din vardag. Du har möjlighet att delge oss dina synpunkter på vad du tycker är viktiga frågor.

Så vill jag förändra kommunal verksamhet eller service 

Medborgarinitiativ

Du som är folkbokförd i Överkalix har rätt att lämna förslag på en fråga eller ett ärende som du tycker att kommunfullmäktige ska ta upp. Även du som är under 18 år har rätt att lämna förslag.

Läs mer om medborgarinitiativ 

Begära ut offentliga handlingar

Offentlighetsprincipen, som kommer till uttryck i Tryckfrihetsförordningen (TF), ger alla - svenska såväl som utländska - medborgare en möjlighet till en helt unik insyn i offentlig verksamhet. 

Du kan begära ut offentliga handlingar 

Överklaga kommunala beslut

Det går att pröva lagligheten, och i vissa fall även lämpligheten, i kommunala beslut genom att överklaga. 

Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, det vill säga kommunfullmäktige, kommunstyrelse, någon av kommunens nämnder. Det kan också vara beslut av enskild förtroendevald eller tjänsteman, som på nämndens vägnar tagit beslut med stöd av delegation.

Beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art kan inte överklagas.

Läs mer om hur du kan överklaga kommunala beslut 

Boka eget möte med kommunalråden

Vi är kommunalråd. För oss är det viktigt att ha en levande dialog med alla som verkar i vår vackra kommun. Kontakta oss för att boka ett personligt möte.

Anne Jakobsson, S, tel: 0926-740 01, mail: anne.jakobsson@overkalix.se

Leif Nilsson, S, tel: 0926-740 07, mail: leif.nilsson@overkalix.se

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01