Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning

Resultatet av vårens medborgarundersökning är klart. Undersökningen är en attitydundersökning som Överkalix kommun har genomfört 2011 och 2013 och nu 2016 i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Alla landets kommuner erbjuds att medverka och vid senaste årets undersökning deltog 137 kommuner.

Under våren fick 600 statistiskt utvalda invånare mellan 18 och 84 år erbjudande om att delta i undersökningen. Av dem svarade 52 procent på enkäten.

Enkäten består av tre övergripande områden:

  • Frågor om kommunen som en plats att bo och leva på
  • Frågor om kommunens olika verksamheter
  • Frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter

En kort summering av de övergripande resultaten redovisas här. Fullständiga resultat finns i SCB:s rapport längst ned på sidan. Resultaten redovisas som så kallade betygsindex, som kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värde, desto bättre betyg.

Kommunen som en plats att bo och leva på

Betyget för Överkalix kommun som en plats att bo och leva på är 62. Medelvärdet för gruppen "mindre kommuner" (10 000 invånare eller mindre) är 58, vilket ger ett förhållandevis bra resultat för Överkalix. Invånarna svarade på frågor gällande arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet. Enkätsvaren visar på höga betyg för kommersiellt utbud samt för området trygghet.

Kommunens verksamheter

Betyget för Överkalix kommuns verksamheter är 55 vilket är bättre än medel. För gruppen "mindre kommuner" är medelbetyget 52. Enkätfrågorna handlade bland annat om bemötande och tillgänglighet, skolan, äldreomsorgen, gator och vägar, vatten och avlopp samt räddningstjänsten. Höga betyg fick bland annat bemötande och tillgänglighet, förskolan samt området vatten och avlopp.

Inflytande i Överkalix kommun

Här har invånarna bedömt möjligheterna till inflytande i Överkalix kommun. Resultatet blev 46, vilket kan jämföras med medelvärdet 42 för kommuner i samma storlek så även här placerar Överkalix kommun sig högre än genomsnittet. Frågorna handlade om kontakt, information, förtroende och påverkan. Nöjdast här var de svarande med områdena kontakt och information.

Enkäten följs upp

Medborgarundersökningen kommer att presenteras för verksamhetsansvariga samt för kommunens politiska nämnder. Varje verksamhetsområde kommer att fördjupa sig inom respektive område och även analysera underliggande resultat. Detta kommer att ske med början under hösten 2016.

Test - MIRROR-web01