Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Område 2 - Trygghet

Område 2 - Trygghet

Att Överkalix kommuns invånare ska känna trygghet är en mycket viktig kvalitetsfråga för kommunen. Medborgarundersökningen som ligger till grund bygger på upplevelsen av att känna sig trygg och är därför svår att mäta. Men trygghet kan också vara att känna igen den som knackar på när hemtjänsten kommer, eller att inte ha allt för stora grupper barn på varje förskolepersonal.

För att få en överskådlig jämförelse av kommunens resultat i jämförelse mot andra kommuner som deltagit i undersökningen har en uppdelning gjorts i fyra resultatgrupper.

Resultat

 

Resultaten för 2015 gällande Trygghet

TrygghetTrygghetsmått från SCB:s Medborgarundersökning

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen?

Kommunens resultat Bästa gruppen 79. Medel för undersökningen 60

Överkalix kommuns resultat är från 2013, en uppdatering kommer 2016-07-01.

Resultat över tid samt resultatspridning

 Avgränsare

Antal vårdare   Hemtjänst

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars-
period? 

Kommunens resultat Näst bästa gruppen 13 personer. Medel för undersökningen 15 personer.

Resultat över tid samt resultatspridning 

Avgränsare

Antal barn   Förskola

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Både planerad och faktisk närvaro.

Kommunens resultat, planerat antal Näst bästa gruppen 4,7 barn/personal. Medel för undersökningen 5,4 barn/personal.

Faktiskt antal vid mätning under 14 dagar. Kommunens resultat 4,1 barn/personal. Medel för undersökningen 4,3 barn/personal

Resultat över tid samt resultatspridning 

Tillbaka

Avgränsare