Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Område 4 - Kommunens effektivitet

Område 4 - Kommunens effektivitet

KKIK mäter kommunens effektivitet i 16 olika mått med varierat innehåll, vissa mäter kvalitet och serviceutbud och vissa redovisar kostnad för tjänst. 

För att få en överskådlig jämförelse av kommunens resultat i jämförelse mot andra kommuner som deltagit i undersökningen har en uppdelning gjorts i fyra resultatgrupper.

Resultatindelning

 Resultaten för 2015 gällande effektivitet

 kostnad förskola

 

 Kostnadseffektivitet inom förskolan

 

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan?

Kommunens resultat Sämsta gruppen 137 200 kr. Medel för undersökningen 131 000 kr

      Källa SCB - Resultat räknat på 290 kommuner

Resultat över tid samt resultatspridning

 Avgränsare

Resultat skola

 

Andelen elever som uppnått Skolverkets fastställda kunskapsnivåer

 

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?

Kommunens resultat Sämsta gruppen  86 %. Medel för undersökningen 93 %.

Resultat över tid samt resultatspridning

    Källa: Skolverket, beräknat för Kolada - Resultat räknat på 290 kommuner

 Avgränsare

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

Kommunens resultat Sämsta gruppen 52 %. Medel för undersökningen 70%

Resultat över tid samt resultatspridning

   Källa: Skolverket, beräknat för Kolada - Resultat räknat på 290 kommuner

 Avgränsare

 

behörighetAndel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet

 

Kommunens resultat  Bästa gruppen 96,8 %. Medel för undersökningen 85,2 %

   Källa: Skolverket - Resultat räknat på 290 kommuner

Resultat över tid samt resultatspridning

 Avgränsare

enkät

 

 Elevernas syn på skolan i år 8

 

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8.

 Kommunens resultat Näst sämsta gruppen 78 %. Medel i landet 75 %

Resultat över tid samt resultatspridning

     Källa: SKL:s elevundersökning

Avgränsare

kostnad inom skolan

 

 Kostnadseffektivitet inom skolan

 

Kostnad per betygspoäng.

Kommunens resultat Sämsta gruppen 493 kr. Medel i landet 375 kr

Resultat över tid samt resultatspridning

    Källa: Skolverket och Dagens samhälle - Resultat för 290 kommuner

Avgränsare 

 Studenten

 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen

 Kommunens resultat Bästa gruppen 86,7 %. Medel i landet 78,6 %

Resultat över tid samt resultatspridning 

    Källa: Skolverket - Resultat räknat på 290 kommuner

 Avgränsare

kostnad gymnasietKostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram.

Kommunens resultat Näst bästa gruppen 20 565 kr/elev. Medel i landet 25500kr/elev

    Källa: Beräkning utifrån Skolverkets statistik - Resultat räknat på 290 kommuner

Resultat över tid och resultatspridning

 Avgränsare

Särskilt boende

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?

Kommunens resultat Sämsta gruppen 47 %. Medel i landet 66 %

Måttet anger andel av maxpoäng i undersökt utbud, se undersökningen

   Källa: Egen undersökning i kommunen 

 Avgränsare

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

Kommunens resultat  Bästa gruppen 662 882 kr. Medel för undersökningen 798 705 kr

OBS! Kostnaden gäller 2014, underlag framtaget 2014-12-31

Resultat över tid och resultatspridning

     Källa: SCB och Socialstyrelsens individstatistik

 Avgränsare

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende.

Kommunens resultat Sämsta gruppen 67 %. Medel för undersökningen 83 %

   Resultat över tid samt resultatspridning

 Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom Äldreosorgen

Beställ eller ladda hem undersökningen från Socialstyrelsen:

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

 

 Avgränsare

Hemtjänst

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen?

Kommunens resultat Sämsta gruppen 55 %. Medel i landet 65 %

Måttet anger andel av maxpoäng i undersökt utbud, se undersökningen

  Källa: Egen undersökning i kommunen   

Avgränsare


Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?

Kommunens resultat Bästa gruppen 166 437 kr. Medel för undersökningen 264 522 kr

OBS! Kostnaden gäller 2014, underlag framtaget 2014-12-31

Resultat över tid samt resultatspridning

   Källa: SCB och Socialstyrelsens individstatistik

 Avgränsare

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst.

Kommunens resultat Bästa gruppen 98 %. Medel för undersökningen 91 %

   Resultat över tid samt resultatspridning

Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom Äldreosorgen

Beställ eller ladda hem undersökningen från Socialstyrelsen:

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

 Avgränsare

Grupp- och serviceboende enligt LSS

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende?

Kommunens resultat  Sämsta gruppen 72 %. Medel för undersökningen 82 %

Måttet anger andel av maxpoäng i undersökt utbud, se undersökningen

Avgränsare

Socialtjänstens ungdomsarbete

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning.

Kommunens resultat Bästa gruppen 100 %. Medel för undersökningen 78 %

se resultatspridning i undersökningen

Tillbaka

Resultat 2016 under uppdatering

Ej återaktualiserade ungdomar

 

Nyckeltalsinformation

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) (U33400)

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Andel (%) ungdomar i åldern 13-20 år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Avser insatser/utredningar som avslutades första halvåret år T-1. Källa: Egen undersökning i kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgränsare