Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Område 3 - Delaktighet och kommunens information

Område 3 - Delaktighet och kommunens information

Delaktigheten mäts på olika sätt. Dels hur kommunen på olika sätt ger medborgarna möjlighet att delta i kommunens utveckling och dels hur medborgarna själva uppfattar att de har inflytande över kommunens verksamhet.

För att få en överskådlig jämförelse av kommunens resultat i jämförelse mot andra kommuner som deltagit i undersökningen har en uppdelning gjorts i fyra resultatgrupper

Resultatindelning

Resultaten för 2015 gällande delaktighet och information

 

Webbsida

 

  Hur fungerar kommunens hemsida?


Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?

Kommunens resultat Sämsta gruppen 66. Medel för undersökningen 80 (Skala 0-100)

Resultat över tid samt resultatspridning

Källa: SKL:s webbinformationsundersökning sommar 2014

Avgränsare

  

PåverkaHur lätt är det att göra sin röst hörd, eller komma till tals?

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?

Kommunens resultat Sämsta gruppen 39. Medel för undersökningen 55.

Resultat över tid samt resultatspridning

 Källa: Egen undersökning i kommunen

 Avgränsare

Inflytande

 

Insyn och inflytande över kommunens verksamhet

 

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? 

Kommunens resultat näst sämsta gruppen 40. Medel för undersökningen 40 (Skala 0-100)

Överkalix kommuns resultat är från 2013, en uppdatering kommer 2016-07-01.

Källa: SCB:s Medborgarundersökning del Nöjd-Inflytande-Index.

Resultat över tid samt resultatspridning

Tillbaka

Avgränsare