Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Starta, ta över eller ändra livsmedelsverksamhet

Starta, ta över eller ändra livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverksamheter ska vara registrerade hos kommunen. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att skicka in en anmälan om registrering av sin livsmedelsverksamhet. Detsamma gäller om hen övertar en befintlig verksamhet, eller gör en betydande ändring av sin egna verksamhet.

Krav på registrering

Livsmedelsföretag omfattas av kravet på registrering. En livsmedelsföretagare är man om man hanterar livsmedel utanför privat bruk och om detta görs med viss kontinuitet och viss grad av organisation. Registrering görs till den kommun där verksamheten är hemmahörande, även om verksamheten reser runt vid till exempel marknader. Observera att vissa verksamheter inte ska registreras hos kommunen, utan ska istället godkännas av Länsstyrelsen. Dessa är bland annat primärproducenter (t.ex. bärplockare och grönsaksordlare), slakterier och mejerier. En sådan verksamhet ansöker om godkännande hos Länsstyrelsen, som sedan ansvarar för tillsynen. 

Viss kontinuitet och viss grad av organisation

För att klassas som livsmedelsföretagare ska verksamheten ske med en viss grad av kontinuitet och organisation. Detta innebär att om livsmedel regelbundet släpps ut på marknaden till konsumenter är man en livsmedelsföretagare, oavsett om det sker med vinstsyfte eller inte. Då ska verksamheten registreras.

Untantag från krav på registrering

Om en verksamhet serverar livsmedel ett par gånger per år kan verksamheten räknas som tillfällig och behöver inte registreras, t.ex. om man bakar bullar och säljer på marknad ett par-tre gånger per år. En bilverkstad som serverar kakor eller en frisörsalong som säljer glass behöver inte heller registrera sig, då dessa inte bedöms ske med tillräcklig organisation.

Om man är osäker på om sin verksamhet ska registreras eller inte kan det alltid vara bra att fylla i registreringsblanketten. Då kommer bygg- och miljönämnden att gå igenom anmälan och sedan fatta ett beslut om verksamheten omfattas av kravet på registrering eller inte. Det är nämligen så att om man bedriver verksamhet utan att vara registrerad, även om det skett på grund av okunskap, kommer man att få betala en sanktionsavgift. 

Om jag tar över eller ändrar en befintlig verksamhet?

Om du tar över en befintlig verksamhet ansvarar du för att registrera den nya verksamheten, medan den före detta verksamhetsutövaren ansvarar för att meddela bygg- och miljökontoret att hens verksamhet har upphört. Detsamma gäller om en större förändring sker, t.ex. byte av organisationsnummer. Förändringar som påverkar riskklassificeringen, d.v.s. antalet portioner som serveras, vilka typer av livsmedel som serveras och om det kommer ske någon förändring med märkningen/presentationen, ska också meddelas kommunen. Ett nytt beslut om riskklassificering kommer då att fattas.

Fyll i blankett

Du registrerar din verksamhet genom att fylla i blanketten ”Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet”, som du finner här nedan. Skriv ut blanketten och skicka in till bygg- och miljönämnden. Blanketten ska vara kontoret tillhanda senast 2 veckor innan verksamheten ska starta. Om du redan är livsmedelsföretagare och planerar att tillfälligt utöka verksamheten på annan plats, vid till exempel en marknad, ska du meddela kommunen. Detta kan du göra genom att fylla i blanketten ”Anmälan om registrering av tillfällig livsmedelsverksamhet”. 

Riskklassificering

I blanketten kommer du att fylla i uppgifter om hur omfattande verksamheten är, vilka livsmedel som kommer att hanteras och om verksamheten riktar sig till känsliga konsumenter eller inte samt uppgifter om presentation och märkning. Dessa uppgifter hör samman med riskklassificeringen och den årliga kontrolltid och tillsynsavgift som medföljer. Riskklassificeringen är schabloniserad, där varje alternativ som fylles i genererar poäng. Ju större verksamhet och högre risk desto högre poäng kommer verksamheten att få, och desto mer kontrolltid och därmed högre årlig avgift.

Vad händer om lagstiftningen inte följs?

Om vi vid tillsyn upptäcker avvikelser kommer vi att påpeka detta i kontrollrapport och sedan utföra uppföljande kontroll. Om avvikelsen är allvarlig redan vid första besöket, eller inte har åtgärdats vid återbesöket, kommer det fattas ett beslut om föreläggande och krav på åtgärd. Om föreläggandet inte följs kan föreläggandet förenas med vite, alternativt att det kommer leda till en åtalsanmälan.

Nytt i livsmedelslagstiftningen är att ärenden som rör registrering kommer att bestraffas med sanktionsavgift istället. Om du bedriver verksamhet utan att registrera den kommer du att få betala en sanktionsavgift motsvarande 1 % av årsförtjänsten, dock minst 5 000 kr. Detta gäller om du bedrivit verksamhet utan registrering eller om du har bristande journalföring och dokumentation.

Test - MIRROR-web01