Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Livsmedelskontroll

Livsmedelskontroll

Kommunen kontrollerar restauranger och caféer, butiker, skolkök, cateringfirmor och andra verksamheter som hanterar livsmedel. I Överkalix kommun är det bygg- och miljökontoret som utför sådan kontroll.

Att utföra kontroll

En inspektion av en livsmedelsverksamhet kallas för kontroll. Kontrollerna utförs i regel oanmälda, men i vissa fall kan kontrollen föranmälas. Kontrollerna kan utföras både när verksamheten har som mest att göra, till exempel under lunchtid, men även när det är lugnare. Detta för att antingen få se hur verksamheten och personalen arbetar eller för att få ett längre samtal, till exempel kring rutiner eller arbetsmetoder.

Ett kontrollbesök görs i form av en revision eller en inspektion. Vid en revision kontrolleras vilka rutiner företaget har för personalhygien, rengöring, temperaturkontroll etcetera. Vid en inspektion kontrolleras sedan om rutinerna följs genom att inspektören observerar hur personalen arbetar och samtidigt ställer frågor.

Kontrollen utgår från livsmedelslagstiftningen

När man utför kontroll utgår man från livsmedelslagstiftningen. Livsmedelslagstiftningen styr bland annat krav på hygien, spårbarhet, hantering av allergener etcetera. Dessa kallas för lagstiftningsområden. Vid kontroll utgår man från lagstiftningsområdena och fyller i en checklista. Alla områden kontrolleras inte varje gång, då det skulle bli för omfattande. Istället fokuserar inspektören på ett par områden vid varje kontrolltillfälle. Något som kontrolleras varje gång är dock hygien och temperatur, då det är kritiska moment i livsmedelshanteringen.

Provtagning är även den en del av livsmedelskontrollen. Provtagning kan ske av olika typer av livsmedel, till exempel rått kött, varmhållen mat på en buffé eller mjukglass. Provtagning kan även utföras på ytor för att kontrollera rengöring. Detta utförs med en så kallad ATP-mätare, som ger ett indirekt mått på bakterier på en yta.

Efter kontrollen

Efter inspektionen eller revisionen sammanställs kontrollen i ett digitalt arkiv (ett så kallat diariesystem). Checklistan fylls i digitalt, och utifrån det skapas sedan en kontrollrapport. I kontrollrapporten skrivs vilka lagstiftningsområden som kontrollerades, och eventuellt vilka som inte uppfyllts (så kallade avvikelser). Om det finns avvikelser vid en kontroll kommer inspektören att skriva ett beslut med krav på att verksamheten ska åtgärda avvikelsen. Ett sådant beslut kallas för föreläggande.  

Uppföljande kontroll görs sedan för att kontrollera om avvikelserna åtgärdats inom den tid som bestämts i föreläggandet. Uppföljande kontroll görs olika snabbt i tiden beroende på hur allvarlig avvikelsen var. Om avvikelsen åtgärdats vid den uppföljande kontrollen skickas en ny kontrollrapport ut som talar om att allt är grönt.  Om avvikelsen däremot inte åtgärdats kommer ärendet gå vidare med ett nytt föreläggande. I särskilt allvarliga fall kan inspektören utfärda ett förbud mot att bedriva verksamheten tills de ansvariga kan visa att de följer lagstiftningens krav. Detta kan göras redan vid ordinarie kontroll, om en mycket allvarlig avvikelse upptäcks.

Test - MIRROR-web01